Aktuellt

25 augusti 2019

Att få finnas kvar...
Se inlägg på Facebook

23 augusti 2019

Morgonen började på vänligaste vis. Någon ropar efter mig. Nu dags för möte hos Polisen. Spännande arbetsdagar.
Se inlägg på Facebook

22 augusti 2019

Våra samlade erfarenheter.
Se inlägg på Facebook

22 augusti 2019

Av flera skäl har min sida bytt namn. Numera heter den bara Maria Bauer då mitt arbete bytt skepnad över de senaste åren. Jag arbetar som offentlig person med opinionsbildning, internationell talare, med utveckling av välfärdsteknik i VR, driver två företag, skriver böcker och handleder medarbetare. Jag kommer förstås att fortsätta skriva om Maria Bauer AB men främst kommer sidan att fokusera på våldsfrågor och fredsarbete. Tack för ert stöd och värme. Ni är min arbetsglädje!
Se inlägg på Facebook

21 augusti 2019

Snart dags för chefsutbildning i Kungsbacka.
Se inlägg på Facebook

21 augusti 2019

Idag möter vi olika organisationer från säkerhetsbranschen för att samtala om VR-teknik och våldsprevention.
Se inlägg på Facebook

20 augusti 2019

Idag besöker Safe Homes & Care. Vi har tagit fram ett unikt VR-scenario om mäns våld mot kvinnor i samarbete med dem. Scenariot är framtaget i utbildningssyfte för att fördjupa förståelsen om våldets olika skeenden och komplexitet. Syftet med scenariot är att rusta medarbetare inom socialtjänst, polis och övriga rättsväsende. Uppdraget att förhindra, utreda, riskbedöma och hantera mäns våld mot kvinnor är mycket utmanade. Genom VR-teknik får medarbetaren en unik förståelse av sig själv, sina egna reaktioner som professionell samt en bild av våld som aldrig tidigare illustrerats. Är ni intresserade? Hör av er så kommer vi till er!
Se inlägg på Facebook

19 augusti 2019

För mig är det obegripligt hur vissa sjukdomar sägs påverka hela karaktären, livsstilen och samtliga livsområden och hur våldsamma beteenden inte tycks ha någon betydelse alls. Det finns flera skäl till att man inte söker hjälp och vård när man lider av en beroendesjukdom. En viktig orsak är att man blir så dömd och fördömd. Stigmatiseringen som befäster skammen runt beroendesjukdomar är fortfarande hämmande, kränkande och felaktig. Våldsamma beteenden däremot säger ofta inget om övriga livet. För han är ju en god far, god medarbetare och god vän trots att han har varit våldsam och begått övergrepp. Våldet är en parantes som inte angår övriga livet. Även det är felaktigt. Våld är ju ingen sjukdom utan en riktad handling som allvarligt kränker, skrämmer och skadar. Vi tilltalar fortfarande inte våldet. Vi väjer för våldet och riktar blicken åt fel håll. Så fort vi talar om den våldsutsattes beteenden i samma mening som vi talar om våld flyttar vi fokus och vidmakthåller våldsamma strukturer. Vi talar för lite om vad våld skapar i professionella system. Hur svårt det är att bemöta, hantera och förstå våldets vidd och konsekvenser. Hur vi påverkas och utmanas av våld. Våld i nära relation skadar och traumatiserar den eller de våldsutsatta, familjer och anhöriga. Våld är mycket allvarligt, mycket svårt och kräver mycket träning för att bemöta och förstå. Framför allt krävs det träning att inte anpassa sig efter våldets premisser. Jag skulle kunna säga. Med mycket lång erfarenhet och mycket djupgående kunskap. Det behövs ny lagstiftning, specialdomstolar, utredare inom socialförvaltning och andra myndigheter som är specifikt tränade på att förstå våldets konsekvenser och har inbyggda säkerhetssystem för att inte bedömningar eller utredningar och åtgärder ska anpassas efter den våldsamma kraft som råder. Då kanske vi äntligen skulle kunna tala om barnperspektiv på riktigt. Att rikta ljuset på den som slår, kränker, våldtar och och kontrollerar kräver kunskap, beslutsamhet och mod. Barnkonventionen blir lag och Istanbulkonvetionen ställer höga krav. Jag ser fram emot ett samlat målmedvetet arbete mot mäns våld mot kvinnor. Där frågan främst drivs av de som har kunskap. Låt inte tomma symbolhandlingar om kurage, garden eller kidnappad journalistik komma i vägen. I höst utformar jag nya utbildningar omkring dessa ämnen. Tack för förtroendet. Vi har mycket att göra!
Se inlägg på Facebook

18 augusti 2019

Komplexitet och utmaningar. Kunskapsintensiva augusti.
Se inlägg på Facebook

17 augusti 2019

"Tack för din röst för oss som lever me dessa sjuka männen efter oss du e grymt duktig på de du gör..."
Se inlägg på Facebook

16 augusti 2019

Stort tack till alla er som önskat dessa fyra tillbaka. Nu finns de tillgängliga på urskola.se igen. Och för er som inte känner till dem finns där fyra föreläsningar under rubrikerna: 1. Att bemöta personlighetsstörningar från 2012 2. Identifiera risksituationer från 2012 3. I huvudet på Sveriges farligaste människor från 2014 4. När egen vinning blir ett problem från 2014
Se inlägg på Facebook

16 augusti 2019

Snart får jag jobba med Poa Samuelberg, Moa Mannheimer, Sofia Bidö och Toni Tuunainen. Under 2020 ger vi en föreläsningsserie om våld i nära relation i samarbete med SSIL. Vi besöker 8 städer. Väl mött!
Se inlägg på Facebook

14 augusti 2019

I våldets närhet måste vi professionella skydda oss. Vi vet att våldet påverkar, ja traumatiserar oss ibland. Förhållandet till vårt hjälparbete är centralt. Om drivkraften är att rädda människor kommer vi känna oss misslyckade, livrädda och i djup vanmakt. Att arbeta med våldsutsatta kräver komplex förståelse av våldets mekanismer och sin egen betydelse som hjälpare. Jag har sett allt för många socialarbetare utmattas av inre och yttre krav. Där klientens utsatthet gör att problemlösningen drivs av rädsla, stress och kontrollförlust. Våld ger ju hjälparen svåra känslor av kontrollförlust som kan vara traumatiserande. Vi måste se realistiskt på vår egen betydelse, förmåga och roll. För att kunna det behöver vi hjälp att förstå vad som händer. Förstå hur våldet drabbar och skadar även hjälpare. Våldet skadar, inkräktar, övermannar och utmanar vår privata sfär om vi inte skyddar oss väl. Många chefer men även utbildare och handledare har bristande kunskap om detta vilket gör att de också leder, handleder och utbildar med rädsla eller aggression som drivkraft. Varningstecken för sekundär traumatisering kan vara raljans, vrede, cynism. Hela våldsdebatten präglas av det. Som ett sekundärt trauma av maktlöshet och kontrollförlust istället för fredligt arbete mot våld.
Se inlägg på Facebook

14 augusti 2019

Idag flyttar vi möbler till vårt nyrenoverade kontor på Götgatan. Snart slår vi upp portarna för innovation, inspiration och handledning.
Se inlägg på Facebook

14 augusti 2019

Vi handleder och utbildar inom rättskedjans olika delar. Kunskapsintensivt och utmanande. Hatten av för medarbetare som arbetar för trygghet, ordning, lagföring och prevention.
Se inlägg på Facebook

13 augusti 2019

Det ensidiga säkerhetssamtalet är bekymmersamt. Så länge som jag arbetat med allvarliga konflikter har jag också betraktat ett märkligt dilemma. En tyst motsättning. Motsättningen mellan teknisk och fysisk säkerhet och dynamisk säkerhet som preventivt arbete, bemötande och riskbedömning. Det är egentligen ingen tvekan om att bägge områdena fyller väsentliga och viktiga platser i en långsiktigt säkerhetsarbete. Det är motsättningen som gör mig nyfiken. Jag tror att det finns stora risker i att kommunicera att säkerhetsarbete skulle handla enbart om det ena eller det andra. Det grundläggande säkerhetsarbetet handlar alltid om mellanmänsklig kunskap och kunskap om vad som motiverar varje människas handlingar. Därefter är det kunskapen om oss själva. Hur vi som professionella hanterar stress, motstånd, aggression och hot mot vår existens. Som gör att vi är lämpade och rustade för att veta, avgöra och hantera metoder och strategier som är framtagna för att skapa trygghet och säkerhet. Att känna sig trygg är förstås en helt grundläggande sak. Vad det är och hur vi ska skapa trygghet är mycket komplext. Vårt trygghetssamtal bör sträcka sig över många olika discipliner och tvärvetenskapliga perspektiv för att få någon visshet om vad som skapar trygghet i olika kontexter.
Se inlägg på Facebook

12 augusti 2019

När man öppnar sin arbetsbok och denna ramlar ut...
Se inlägg på Facebook

9 augusti 2019

Det sägs att aggression och en gemensam motståndare kan svetsa samman en grupp. Att leta fel, kritisera, uttrycka starka och negativa åsikter tillsammans binder och värmer som inget annat. Risk är dock att det vänder sig inåt gruppen vid minsta oliktänkande. Och då har man helt plötsligt godkänt en aggressiv, nedlåtande och kränkande ton. De yttre spelreglerna förgör den inre kärnan. Så faller garden, odemokratiska partier och osunda grupper. Bygg grupper med respekt och inre och yttre värme. Bygg med demokratiska spelregler med utrymme, tolerans och fredliga principer. Det går inte att bekämpa våld med aggression. Och det går inte att skapa starka grupper av yttre hot. Det som håller samman kommer förr eller senare tvinga isär.
Se inlägg på Facebook

9 augusti 2019

Vi är stolta över vårt samarbete med Österrike och att D-escalator gör internationell framgång. Hållbara arbetsplatser och framtidens konflikthantering.
Se inlägg på Facebook

8 augusti 2019

Lyckad pitch för Create Incubator. Nu internationella gäster som intresserar sig för vår D-escalator.
Se inlägg på Facebook

7 augusti 2019

Jag brukar då och då tala om det farliga som kan uppstå i slutna professionella miljöer. Här kan osunda kulturer utvecklas och vidmakthållas därför att insynen och kritiken utifrån är för svag. Åsikter och beteenden som är helt oacceptabla i övriga samhället kan få fäste och till och med lyftas upp och bli norm, bli det självklara. Att då som enskild ”medlem” av kulturen själv rikta kritik och ifrågasätta är svårt, ibland omöjligt, därför att lojaliteten är viktigare än allt annat. Därför måste vi vara särskilt noggranna med etik och värderingsgrund när vårdmiljöerna är slutna som i Kriminalvården, slutenvård i psykiatri och ungdomsvård. Dessa kulturer uppstår också i kriminella miljöer och där kan våld och hot bli norm och att ifrågasätta den rådande ordningen kan vara förenat med döden eller i alla fall mycket allvarliga konsekvenser. I slutna miljöer kan uselt bemötande och förnedrande människosyn styra, tvinga och leva länge. Osunda och farliga kulturer kan uppstå i många andra sociala sammanhang med liknande psykologiska förklaringsmodeller. En kultur har växt fram och den ifrågasätts inte. Det kan rymmas rasism, mobbing, kvinnoförakt, manshat, våldsbejakande etc. i dessa kulturer. Kulturen blir ett slags slutet rum där handlingar och ansvar inte kopplas samman. Där maktstrukturer skapar utrymme för förnedrande handlingar och skrämmande människosyn. En familj kan också bli ett slutet rum utan insyn. Där kan övergrepp och våld pågå i åratal. Skulden och ansvaret förskjuts och inte sällan är det de utsatta som känner ansvar och skam. Men när ljuset släpps in i de stängda rummen och det hemska, osunda, farliga blir synligt sker det viktiga. Det som pågått i slutna rum blir nu synligt för andra. Det kommer att kritiskt granskas och värderas. I Sverige ser vi då och då sällskap med slutna, unkna kulturer. Det kan vara en arbetsplats, en förening, ett politiskt parti, ett lärosäte eller ett akademisk sällskap. Men plötsligt får vi syn på det. Av något skäl lämnas dörren på glänt. Kontrollen släpps, ljuset släpps in och hemligheter sipprar ut. Kontrollförlust kan vara smärtsamt. Helt plötsligt avslöjas värderingar, attityder och handlingar som alla kan se. Men det viktigaste som kan hända. En spricka, en dörr på glänt kan vara räddningen. När våld, förnedring, mobbing och kränkningar blir synliga kan vi fortsätta kampen mot komplexa maktstrukturer och destruktiva kulturer. Med psykologiska och sociala teorier och modeller kan vi förstå och förklara. Men bara förklara, aldrig försvara. För våld och kränkningar är inte försvarbara. Ansvaret är alltid den enskildes. Som inte respekterar varje människas okränkbara rätt till liv, frihet, frid och skydd.
Se inlägg på Facebook

4 augusti 2019

En arbetshöst tar långsamt form. Jag kommer att besöka många svenska städer, några europeiska och amerikanska. Känner mig särskilt förväntansfull inför höstens samarbeten med blåljuspersonal och rättsväsende. Och så boken. En kunskapsintensiv period pågår att fördjupa mig i våldsfrågor. Till nästa sommar kommer boken om våld i nära relationer. Men vilan sträcker dig några veckor till.
Se inlägg på Facebook

30 juli 2019

Överlämning från min fantastiska kollega och personalchef Birgitta Wikland idag. Nu får hon äntligen vila efter en enastående insats som handledare till 24 grupper. Tack Birgitta! Nu fortsätter vi att njuta av sommaren och härliga dagar med våra familjer.
Se inlägg på Facebook

29 juli 2019

Någon frågade efter denna.
Se inlägg på Facebook

28 juli 2019

Sommarens sista arbetsdag spelade jag in 5 filmer om bemötande för ett antal fackförbund. Frågor som alltid är lika aktuella. Roligt att få delta i många olika utbildningssammanhang. Trevlig söndag och tack till dig som bär Sverige när vi andra vilar. Utan omsorg stannar Sverige!
Se inlägg på Facebook

26 juli 2019

Meddelanden som värmer mer än sommarens varmaste dag. Tack för att ni skriver till mig. Ni är min arbetsglädje!
Se inlägg på Facebook

23 juli 2019

Akta er för förenklingar, generaliseringar. Många använder denna grunda kunskapsstrategi som ett enkelt sätt för att fånga sin publik. Eller att använda en teori eller ställningstagande för att förklara mycket komplexa områden. Som till exempel att jämställa alla orättvisor med våld. Genom åren har jag förstått att det finns oerhörda begränsningar i att klamra sig fast vid en modell eller ett svar. Ibland är det frustrerande att vi inte kan förklara enkelt. Ibland känns våra komplexa beskrivningar som ursäkter och tolerans för våld eller andra oacceptabla beteenden. Så är det inte alls. Våld är alltid fel. Alltid. Men ska vi kunna förstå, förebygga, utbilda, riskbedöma, bemöta och hantera måste vi våga se nyanser och den ibland sammansatta svårtydda kunskap vi har. Annars riskerar vi ge råd som är felaktiga, kunskapsgrunda och populistiska. Som mer handlar om budbärarens behov av bekräftelse än kunskapsspridning.
Se inlägg på Facebook

23 juli 2019

Idag pausar jag vilan för några timmars arbete. Några viktiga överlämningar och en intervju. I år blir terminsstarten extra spännande med tre nya medarbetare, nya lokaler på Södermalm och förstås en hel del nya uppdrag.
Se inlägg på Facebook

22 juli 2019

Intressant och värdefullt att se Polisens seminarier från Almedalen. Särskilt angeläget kändes just detta om våldet på akutmottagningar och mot blåljuspersonal. Jag har sedan många år utbildat just vårdpersonal på akuten att hantera hot och våld. Det finns tyvärr många allvarliga incidenter som bara kan förhindras och hanteras med övervakning samt ökad fysisk och teknisk säkerhet. En tragisk utveckling som tvingar oss att titta än närmare på den grupp unga män som hamnar i utanförskap, gängkriminalitet och beroendesjukdomar.
Se inlägg på Facebook

19 juli 2019

Konsten är att behålla en grundton av värme och medmänsklighet i de svåraste ämnena. Människor behöver komma närmare varandra. Inte längre ifrån. Jag möter dagligen våldsutsatta och ganska ofta våldsamma. Det som förvånar mig allra mest är att rörelser mot våld ofta stagnerar vid revir, snäva perspektiv och ovilja att lära mer. För att verkligen komma bort ifrån strukturer som fördömer, stigmatiserar och begränsar behöver arbetet mot våld bygga på andra principer. Därför är jag särskilt stolt över att företräda frågor som fred, konflikt, säkerhet och feminism. I dagarna har jag fått veta att jag är nominerad till tre olika priser/hedersuppdrag. Tack!
Se inlägg på Facebook

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida OK vill du läsa vidare om vår GDRP här